Hana Sushi Złote Tarasy

Sado


Sado

4 nigiri, 5 grill sake maki

Sado

4 nigiri, 5 grill sake maki